pirmdiena, 2021. gada 29. marts

Jaunumi bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumā

Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumu papildināja
 Naujenes Novadpētniecības muzeja izdotā grāmata 
Tradicionālās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejā (2021.)

       Izdevums tapis projekta ENI–LLB–1–216 „Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām.
Nodaļā „Pagātne” ir sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisē, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti.
Nodaļā „Tagadne” ir aprakstīta ir 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.
                                                  Skatīt  Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumu var  šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru