Virtuālās grāmatas

 
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus, mazus un lielus, Naujenes pagasta iedzīvotājus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citādi Naujenes pagastam piederīgus cilvēkus piedalīties Vēlējumu grāmatas tapšanā. Naujenes tautas bibliotēka apkopoja visus iesūtītos Naujenes pagasta cilvēku vēlējumus Latvijai vienā virtuālajā izdevumā.


Lasīt šeit:

”Simts vēlējumi Latvijai”

      
Naujenes tautas bibliotēka 2016.gadā sāka veidot virtuālo grāmatu ciklus, tie  veltīti Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem   
(novadniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiek apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

Naujenes pagasta un Daugavpils  
dzejnieku darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Dzeja vieno mūs"

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
1. grāmata

Lasīt šeit: Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājumsNaujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 2. grāmata


                   Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 3. grāmata

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 4. grāmata

                  Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
5. grāmata

                  Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla 
"Dzeja vieno mūs"
6. grāmata

Lasīt šeit:
Lilijas Voronovas dzejas krājums


Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla 
"Dzeja vieno mūs"
7. grāmata

Lasīt šeit:Ir izdota grāmata:
Vanags, Edgars. Kristāla sindroms - Rīga: Sava grāmata, 2020. - 419 lpp., ISBN 9789934582868Naujenes pagasta rakstnieku darbi 
apkopoti virtuālo
grāmatu ciklā "Proza vieno mūs"
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
1. grāmata


                Lasīt šeit:Naujenes pagasta fotogrāfu darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs"

https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/nez.nauj.izstade?e=23601894/34927783Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"1.grāmata


Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"2.grāmata
                   Lasīt šeit:
          Virtuālo fotogrāfiju  kolekcija"Grāmatas dzīves  zelta mirkļi"

Naujenes pagasta amatnieku darbi un Naujenes Novadpētniecības muzeja izdevumi
tiek apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Amatniecība vieno mūs"

Lasīt šeit: 

Tradicionālās amatu prasmes
 Dvinas/Daugavas ielejā (2021)
Izdevums tapis projekta ENI–LLB–1–216 „Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām.
Nodaļā „Pagātne” ir sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisē, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti.

Nodaļā „Tagadne” ir aprakstīta ir 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.Projekta ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros ir izstrādāta jauna muzejpedagoģiskā programma “Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā”. Šī gada 13.septembrī Naujenes Novadpētniecības muzejā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī darba burtnīca.
“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.          Skatīt šeit: 
                    Darba burtnīcu

Naujenes pagasta mākslinieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Māksla vieno mūs"

         

Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla
"Māksla vieno mūs"
1.grāmata

Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla
"Māksla vieno mūs"
2.grāmata

Lasīt šeit:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru