Virtuālās grāmatas

 
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus, mazus un lielus, Naujenes pagasta iedzīvotājus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citādi Naujenes pagastam piederīgus cilvēkus piedalīties Vēlējumu grāmatas tapšanā. Naujenes tautas bibliotēka apkopoja visus iesūtītos Naujenes pagasta cilvēku vēlējumus Latvijai vienā virtuālajā izdevumā.


Lasīt šeit:

”Simts vēlējumi Latvijai”

      
Naujenes tautas bibliotēka 2016. gadā sāka veidot virtuālo grāmatu ciklus, tie  veltīti Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem   
(novadniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiek apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

Naujenes pagasta un Daugavpils  
dzejnieku darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Dzeja vieno mūs"

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
1. grāmata

Lasīt šeit: Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājumsNaujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 2. grāmata


                   Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 3. grāmata
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 4. grāmata

                  Lasīt šeit:Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
5. grāmata

                  Lasīt šeit:Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
6. grāmata

                  Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla 
"Dzeja vieno mūs"
7. grāmata

Lasīt šeit:
Lilijas Voronovas dzejas krājums

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla 
"Dzeja vieno mūs"
8. grāmata

Lasīt šeit:Ir izdota grāmata:
Vanags, Edgars. Kristāla sindroms - Rīga: Sava grāmata, 2020. - 419 lpp., ISBN 9789934582868
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs"
9. grāmata


Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs"
10. grāmata


Lasīt šeit:


Naujenes pagasta rakstnieku darbi 
apkopoti virtuālo
grāmatu ciklā "Proza vieno mūs"
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
1. grāmata


                Lasīt šeit:


Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
2. grāmata


                Lasīt šeit:
Naujenes pagasta fotogrāfu darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs"

https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/nez.nauj.izstade?e=23601894/34927783Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"1.grāmata


Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"2.grāmata
                   Lasīt šeit:
          Virtuālo fotogrāfiju  kolekcija"Grāmatas dzīves  zelta mirkļi"

Naujenes pagasta amatnieku darbi un Naujenes Novadpētniecības muzeja izdevumi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Amatniecība vieno mūs"

Lasīt šeit: 

Tradicionālās amatu prasmes
 Dvinas/Daugavas ielejā (2021)

Izdevums tapis projekta ENI–LLB–1–216 „Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām.
Nodaļā „Pagātne” ir sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisē, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti.

Nodaļā „Tagadne” ir aprakstīta ir 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Lasīt šeit:

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ РЕМЕСЕЛ. Традиционные ремесленные навыки в долине Двины /Даугавы
Projekta ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros ir izstrādāta jauna muzejpedagoģiskā programma “Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā”. Šī gada 13.septembrī Naujenes Novadpētniecības muzejā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī darba burtnīca.
“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.          Skatīt šeit: 
                    Darba burtnīcu

Naujenes pagasta vēstures pētnieku  darbi  apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Novadpētniecība  vieno mūs"

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Novadpētniecība vieno mūs"
1.grāmata

Lasīt šeit:
Владимир Никифоров
Старообрядцы Латгалии. Дюжина кроссвордов.

"Kolekcijā ievietotas 12 nelielas, klasiskās, Vladimira Nikiforova sastādītās krustvārdu mīklas, kuras veltītas vecticībniecībai vispār, gan saistītas konkrēti ar Latgales vecticībnieku vēsturi. Pārējie krustvārdu mīklas jautājumi ir par Latgali, tās ģeogrāfiju, paražām un vietējiem iedzīvotājiem, Latvijas austrumu daļas augu un dzīvnieku pasauli. Ceram, ka izdevums būs interesants ne tikai ar šī veida mīklu cienītājiem, vietējiem vecticībniekiem un viņu pēcnācējiem, bet arī visiem tiem, kuri patiesi mīl Latgali un interesējas par savas lielās vai mazās dzimtenes vēsturi. Patīkamu un jautru brīvā laika pavadīšanu, cienījamie lasītāji!"
                                                                                                              Vladimirs Nikiforovs                          
"В сборнике размещены 12 небольших оригинальных классических кроссвордов Владимира Никифорова, связанных как с летописью старообрядчества вообще, так и с историей латгальских старообрядцев, в частности. Остальные вопросы, представленные в нём, связаны исключительно с Латгалией, её географией, обычаями и бытом местных жителей, растительным и животным миром восточной части Латвии. Надеемся, что издание будет интересно не только любителям данного вида головоломок, местным старообрядцам и их потомкам, но и всем тем, кто по-настоящему любит Латгалию и интересуется историей своей большой или малой Родины. Приятного вам времяпрепровождения, уважаемые читатели!
                                                                                                    Владимир Никифоров

 

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Novadpētniecība vieno mūs"
2. grāmata


    2021.gada septembrī Vladivostokā, Vladimirs Nikiforovs izdeva novadpētniecības krājumu “Naujenes pagasts krustvārdu mīklās”, kur visi jautājumi ir saistīti ar Naujenes pagasta vēsturi, ģeogrāfiju, pazīstamiem cilvēkiem, kuri Naujenes pagastā dzimuši vai dzīvojuši, par vietējām tradīcijām un sadzīvi, kā arī dabas un dzīvnieku pasauli. Krājumā arī publicēti Naujenes tautas bibliotēkas dzejas konkursa “Iedzejo Naujeni” uzvarētāju dzejoļi.


Naujenes tautas bibliotēkas

virtuālo grāmatu cikla

"Novadpētniecība vieno mūs"

3. grāmata


Lasīt šeit:

Vladimira Nikiforova izzinošs
krustvārdu mīklu krājums
“Daugavpils vecticībnieki”

2021.gada novembrī Vladivastokā (Krievijā) izdots Vladimira Nikiforova izzinošs krustvārdu mīklu krājums “Daugavpils vecticībnieki”. Tajā ievietotas 12 mazas, klasiskās krusvārdu mīklas, kas saistītas ar vecticībnieku dzīves hroniku vispār, ka arī ar Daugavpils vecticībnieku vēsturi. Ir jautājumi, kuri ir saistīti vienīgi ar Daugavpili un vietējo iedzīvotāju paražām un sadzīvi, kā arī ar priekšpilsētas augu pasauli.

Naujenes pagasta mākslinieku darbi 
 apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Māksla vieno mūs"

         

Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla
"Māksla vieno mūs"
1.grāmata

Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla
"Māksla vieno mūs"
2.grāmata

Lasīt šeit:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru